Gurluşyk

Gurluşyk

Hususy jaý abatlaýyş işleri

Bezemekden başlap,  diwarlaryň we aragatnaşyklaryň geçirilmegi bilen doly hasaba alynýança islendik çylşyrymly meseläni öz üstümize alýarys -

Önümçilik üçin zawodlaryň gurluşygy

zawod gurluşygy üçin doly çözgüt hödürleýär. Gysga wagtyň içinde kompaniýanyň hünärmenleri işiňiziň zerurlyklaryna laýyk gelýän häzirki zaman ösümlik binasyny dizaýn ederler, öndürerler we gurarlar. Öz içine alýan awtoulag parky: 1 öň ýükleýji, 1 gurluşyk kran, 2 wiloçnyý ýükleýji, 1 JCB arka ýük göteriji.
banner-stroiltelstvo-3.jpg

Kompaniýa eýýäm 10 ýyl bäri gurluşyk hyzmatlary bazarynda işleýär we müşderilerine jaýlaryň hünär dizaýnyny we gurluşygyny, şeýle hem durkuny täzelemek we ähli degişli işleri - timarlamak, abadanlaşdyrmak, kommunal hyzmatlary gurmak, gaýalary aýyrmak we ýygnamak, gazmak teklip edýär. çukurlar we ş.m. Gurluşyk pudagyndaky tejribämiz, ýokary hünärli işgärlerimiz we öz tehnologiki ösüşlerimiz islendik çylşyrymly gurluşyk taslamalaryny üstünlikli amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Siziň rahatlygyňyz biziň işimizdir

Siziň rahatlygyňyz biziň işimizdir

Netijelilik

Netijelilik

Innowasiýa çözgütleri

Innowasiýa çözgütleri

Üýtgeşik dizaýn

Üýtgeşik dizaýn

Image

Gurluşyk pudagynda kompaniýanyň möhüm seneleri

Dizaýn we polat gurluşyk bazarynda köp ýyllaryň dowamynda kompaniýa orta we iri biznes segmentleri üçin senagat we söwda desgalaryny durmuşa geçirmekde möhüm tejribe toplady.

2013

2014

2018

Gurluşyk işinde bir kompaniýa döretmek
Işgärleri 6-7 adamdan ybarat 8 topara köpeltmek
Çaga iýmitini öndürýän zawodyň gurluşygy
Image

Biziň ugurlarymyz

Biziň tejribämiz bar

01

Önümçilik
a

03

Gurluşyk
a

02

Metal gurluşy
a

04

Distribusiya
a

Habarlaşma formasy

Arzaňyzy iberiň

Image

Salgymyz

Ak Bugdaý etraby, Anew,
Industrialnaya köç.

Aragatnaşyklar

info@yaprak-holding.com
Tel: +993 60 206316
Biz Instagram-da - @biz_yaprak