Ýaprak- bu ýokary hilli önümçilik

Şähdiňizi açýan ajaýýyp tagamly içgileri döredýäris

Ýaprak - müşderilerine tygşytsyz önümçilik

Kompaniýa hakda

Köp ýyllyk tejribe we abraý

"Ýaprak" kompaniýasy, taryhyny 2013-nji ýylda Aşgabat şäherinde içgiler öndürmek bilen başlap, Türkmenistanyň bazaryndaky çalt ösýän kompaniýa. Häzirki wagtda biziň iş ugrumyz “Videojet” bellik ulgamlaryny paýlamak, metal konstruksiýalary öndürmek, 100-den gowrak görnüşli içgileri öndürmek we gurluşyk.
yaprak-holding.com
Maksadymyz: Haryt we hyzmatlar öndürmekde Türkmenistanda öňdebaryjy kompaniýa bolmak. Biz öz wezipämizi ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermekde baý tejribesi bolan bir kompaniýa hökmünde görýäris. Gymmatlyklarymyz: ýurduň, jemgyýetiň - bize ýakyn, ýöne ilkinji nobatda müşderilerimiziň peýdasyna hereket etmek
2012 - "Ak apaprak" kompaniýasynyň düýbi we "apaprak" brendiniň döredilmegi
2013 - “Videojet” bellik enjamlarynyň resmi paýlanyşy
2014 - buzly çaýyň täze setirini çykarmak
2017 - “Chalk Energy” bilen şertnama baglaşmak
2018 - çaga püresi, öpüş, mal iýmleri öndürýän zawodyň gurluşygy
2019 - elektrik stansiýalary üçin elektrik panellerini ýygnamak
2021 - bir gezeklik içgi käseleri
Image
0
köp ýyllyk tejribe we kämillik

151

topardaky adam
Image

Hyzmatdaşlaryň sany

Türkmenistanda 53-den gowrak hyzmatdaş
Image

Hünär ussatlygy

10 ýyllyk tejribe bilen, başgalaryň çekmeýän meselelerini çözmäge ukyply
Image

Ygtybarlylyk

Müşderini diňlemek we düşünmek ukyby
Iň gowy hyzmaty bermäge çalyşýarys  Ähli hyzmatlar

Iň gowy hyzmaty bermäge çalyşýarys Ähli hyzmatlar

Biziň ugurlarymyz

Biziň hödürleýän hyzmatlarymyz

Önümçilik

Türkmenistanda iň lezzetli miwe içgilerini, buzly çaýlary, aloe wera we miwe tagamly suwy ilkinji öndürijiler

Gurluşyk

Birnäçe ýyllyk geljegi gurmaýarys. Durmuş üçin gurýarys.

Metal gurluşy

Ähli görnüşli metal gurluşlary öndürmek, satmak, eltip bermek we oturtmak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris.

Distribusiýa

Wideojet bellik enjamlaryny we bellik ulgamlaryny resmi paýlaýjylar
0
Önümçilik meýdany
0
Ammarlar
0
Söwda nokatlary

Dürli iş ugurlaryndaky guramalar bilen hyzmatdaşlyga açyk, sebäbi bilelikde köp zadyň mümkindigine ynanýarys.

Hyzmatdaşlyk, işlemek we innowasiýa çemeleşmeleri ulanmak biziň strategiki ileri tutulýan ugurlarymyzdyr.
Image

Biz bilen işlemek

Toparymyzyň bir bölegi bolmak isleýärsiňizmi?

Karýerany indiki derejä çykaryň. Toparymyza ýüz tutuň we bilelikde näme edip biljekdigimizi görüň.
Gerekli meýdany dolduryň.
Gerekli meýdany dolduryň.

Habarlaşma formasy

Arzaňyzy iberiň

Image

Salgymyz

Ak Bugdaý etraby, Anew,
Industrialnaya köç.

Aragatnaşyklar

info@yaprak-holding.com
Tel: +993 60 206316
Biz Instagram-da - @biz_yaprak