Önümçilik

Içgi önümçiligi

Türkmenistanda iň lezzetli miwe içgisini, buzly çaýlary, aloe wera we miwe tagamly suwy ilkinji öndürijiler

Metal gurluşy

Metal konstruksiýalary öndürmek

"Ak Yaprak" zawody, ähli görnüşli metal gurluşlary öndürmek, satmak, eltip bermek we oturtmak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär.

Gurluşyk

Häzirki zaman gurluşyk çözgütleri

Birnäçe ýyllyk üçin gurmaýarys. Ömürlik üçin gurýarys.

Distribusiya Videojet

Ençeme ýyllap tehnologiýa

Wideojet bellik enjamlaryny we bellik ulgamlaryny resmi paýlaýjylar
 • 01
  Içgi önümçiligi
  Önümçilik
 • 02
  Metal konstruksiýalary öndürmek
  Metal gurluşy
 • 03
  Häzirki zaman gurluşyk çözgütleri
  Gurluşyk
 • 04
  Ençeme ýyllap tehnologiýa
  Distribusiya Videojet
Image

Biz nähili işleýäris

Işimizde maksatlary kesgitleýäris we olara ýetmegiň iň gowy ýoluny açýarys.

Image

Biziň ugrumyz

Işleýän ugurlarymyz

01

Önümçilik

02

Gurluşyk

03

Metal gurluşy

04

Distribusiýa

Üstünlikler

Hil biziň işimiziň güýji!

0
Zawodlaryň sany

Ähli kärhanalarymyzyň döwrebap we ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilmegine çalyşýarys.

0
filial

Türkmenistanyň her bir ýerinde 5 şahamça görkezilýär

Image

Biz bilen işlemek

Toparymyzyň bir bölegi bolmak isleýärsiňizmi?

Karýerany indiki derejä çykaryň. Toparymyza ýüz tutuň we bilelikde näme edip biljekdigimizi görüň.
Gerekli meýdany dolduryň.
Gerekli meýdany dolduryň.

Habarlaşma formasy

Arzaňyzy iberiň

Image

Salgymyz

Ak Bugdaý etraby, Anew,
Industrialnaya köç.

Aragatnaşyklar

info@yaprak-holding.com
Tel: +993 60 206316
Biz Instagram-da - @biz_yaprak